واحد تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه قلب تپنده آذرمیهن میباشد. جســــتجوي راهکارهاي تولید بهتر و سعی در بومی سازي تکنولوژي ساخت قطعات و مجموعه هاي دقیق صنایع مختلف بخصــوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از اهداف این واحد می باشد. واحد تحقیق و توسعه در همراهی با سایر بخشها و واحدهاي شرکت، سعی در عرضه محصولات جدید با استانداردهاي جهانی را دارد. واحد تحقیق و توسـعه شـرکت آذرمیهن با تکیه بر دانش روز و بهره گیري از اسـاتید دانشگاهی، توانایی انجام مهندسی معکوس، تهیه پروسه ساخت و در نهایت نظارت بر تولید قطعات و مجموعه هاي جدید را دارا می باشد.