واحد کنترل کیفیت

وظیفه واحد کنترل کیفیت با کنترل مواد ورودي به شـرکت و بررسـی مطابقت متریال خریداري شـده با درخواسـت مشتري آغاز می شود. پس از تایید مواد اولیه، طی هر مرحله از تولید واحد کنترل کیفی نظارت مستقیم و مسـتمر بر فرایند ساخت را به عهده دارد. این واحد با استفاده از برنامه کنترل کیفی ارائه شده از واحد فنی مهندسی کلیه مراحل و امور مربوط به تولید قطعات و مجموعه هاي تولیدي را پایش می نماید. همچنین پیش از ارسال محصولات نهایی به مشتریان، واحد کنترل کیفی مطابق با برنامه کنترلی مربوطه تائید نهایی را صادر می نماید.