واحد ساخت و تولید

واحد ساخت و تولید شرکت آذرمیهن نقشــــه هاي ساخت ارائه شده از واحد فنی و مهندسی را بررسی و الزامات ساخت شامل ابزارهاي تولیدي، جیگ و فیکسچرها، میزان مواد اولیه و برنامه مراحل ساخت را استخراج و در نهایت تکنولوژي تولید قطعات و مجموعه ها را تدوین می کند. تمامی مدارك و نقشــــــــــه هاي ساخت زیر نظر مدیر ســاخت به کارگاه هاي ســاخت ارجاع شـــده و با نظارت واحد کنترل کیفیت، عملیات ســـاخت آغاز می گردد. در حین پروسه ساخت و تولید این واحد ارتباط تنگاتنگی با واحد فنی و مهندسی داشته و نیازها، مشـکلات احتمالی و پیشنهادات خود را بصورت بازخورد از واحد تولید به واحد فنی و مهندسی منعکس می نماید.