واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندســی شـــرکت آذرمیهن با تکیه بر توانمندي مهندســـین مجرب خود و با اســـتفاده از نرم افزارهاي معتبر و مجموعه آرشــیو کامل اســـتانداردهاي صـــنایع مختلف، کار طراحی و تحلیل قطعات و مجموعه هاي مختلف را انجام می دهد و به پشتوانه دانش فنی خود پذیراي سفارشات صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، ریخته گري، معدن و فولاد می باشد. این واحد با ارائه تکنولوژي ساخت و نقشه هاي اجرایی به واحد ساخت و تولید و همچنین نظارت مسـتقیم بر فرایندهاي تولید به عنوان هسته مرکزي شرکت آذرمیهن عمل می نماید.